Skip Navigation Links
  
 企業管治
  
  
 董事委員會
  
  董事會有8名成員,並成立了5個委員會。董事名單與角色和職能載列如下。
  
 
  
 職權範圍 :
  
 
  
 
  
 
  
  
 公司組織章程大綱及章程細則
  
 
  
  
 股東權利
  
 
  
 
  
 
 
 
Legal | Privacy © Copyright 2022 興勝創建控股有限公司。版權所有。