Skip Navigation Links
  
 報告
  
  
  興勝自2014年起推出《環境、社會及管治報告》(前稱《企業社會責任報告》),以反映我們於有關範疇的績效表現和方針,作為持份者溝通及參與的渠道之一。閣下的意見對我們改善企業社會責任表現及報告尤其重要。請用數分鐘時間填妥問卷,給我們寶貴的意見。謝謝!
  
  
 
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018


 
 
Legal | Privacy © Copyright 2024 興勝創建控股有限公司。版權所有。